Jeśli masz pytania lub czegoś brakuje w ofercie, zachęcamy do kontaktu:

Kontakt

biuro@medall.pl

502 905 549

Kontakt

Regulamin zakupów w Medall.pl

Regulamin zakupów w Medall.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1.    Sklep internetowy Medall, dostępny pod adresem internetowym medall.plprowadzony jest przez Marka Iskrę, jako przedstawiciela firmy Medall Marek Iskra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6121793468REGON 021906307.

 

2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

§ 2
Definicje

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Medall Marek Iskra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6121793468REGON 021906307.

3.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym medall.pl.

6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: ul. Pielgrzymka 19/1a, 59-524 Pielgrzymka .

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@medall.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 502 905 549

4.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.    włączona obsługa plików cookies

 

§ 5
Informacje ogólne

1.    f w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, umożliwiając tym samym realizację Zamówienia.

3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne do tego będą dane o które klient zostanie zapytany podczas procesu rejestracji. W przypadku przedsiebiorców, w fazie końcowej zakładania konta istnieje możliwość wprowadzenia danych takich jak nazwa firmy, jej adres oraz numer NIP (niezbędnych do otrzymania dokumenty sprzedaży, tj. faktury na wskazane dane).

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Nie dotyczy sytuacji, w której sprzedawca jest zobowiązany prawnie lub z innego powodu, do dalszego przetwarzania danych osobowych, wynikających z prawa polskiego lub międzynarodowego.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    zalogować się do Sklepu;

2.    wybrać Produkt (lub kilka produktów) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.   potwierdzić zmówienie w <a href="/koszyk">Koszyku</a>, aby system odnotował chęć zakupu;

4.   na liście swoich zamówień kliknąć w przycisk "Zapłać";

5.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    Przesyłka kurierska,

b.    InPost Paczkomaty (tylko w przypadku paczek nie przekraczających maksymalnych gabarytów ustalonych przez InPost Paczkomaty)

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    Płatności elektroniczne obsługiwane przez system <a href="https://przelewy24.pl">Przelewy24.pl</a>,

b.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3.    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu, podczas wybierania produktów.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.    Po złożeniu oraz opłaceniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych, BLIKiem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.    płatność tradycyjna, Klient obowiązany jest dokonać płatności w taki sposób aby zaksięgowana została nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

W obu przypadkach, termin dostawy towaru może ulec zmianie ze względu na ograniczone stany magazynowe produktów. W przypadku otrzymania płatności tradycyjnej z opóźnieniem oraz opróżnieniem stanów magazynowych zamówionych produktów, sklep poinformuje klienta o możliwym wydłużeniu terminu dostawy produktu.


4.   Zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę w terminie:

          - tego samego dnia (jeśli jest to dzień roboczy), w przypadku otrzymania płatności do godziny 9:00,

          - kolejnego dnia roboczego, w przypadku otrzymania płatności po godzinie 9:00,

          - z dłuższym terminem, w przypadku przedłużonego terminu dostawy o którym mowa w § 9 pkt. 3,


, jednak nie później niż 21 dni (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu).

5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy (status produktu: "oczekuje na dostawę" lub "produkt na zamówienie", terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość otrzymania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru otrzymania Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku wysyłki zagranicznej, prosimy o kontakt mailowy ze Sprzedającym, w celu omówienia kwoty przesyłki przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty za zamówienie.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach wybranych produktów oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku braku przedstawienia kwoty przesyłki za produkt na jego stronie, obowiązują zasady:

          - Jeśli kwota końcowa zamówienia (nie wliczając w to kwoty przesyłki) wynosi mniej niż 120zł, to kwota dostawy jest analogiczna do kwot podanych podczas wyboru sposobu dostawy.

          - Jeśli kwota końcowa zamówienia przekracza 120zł, dostawa jest darmowa.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.    Konsument może w terminie 14 dni od złożenia zamówienia odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia dotyczącego wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

5.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.    Skutki odstąpienia od Umowy:

a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Finalnie jednak, decyzję w tej sprawie podejmuje sprzedawca.

e.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres podany przez Sprzedawcę w stosownej wiadomości e-mail, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany wskazanym przez sprzedawcę sposobem.

g.    Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu produktu, który nosi ślady użytkowania lub nie jest pełnowartościowym produktem przesłanym do niego.

9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie wskazanym przez sprzedawcę, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, zostanie wysłana osobną wiadomością e-mail przez sprzedającego na adres e-mail wskazany przez klienta.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcie wady umożliwiające jej identyfikację, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6.   Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres przesłany przez sprzedawcę w osobnej wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez klienta podczas rejestracji adres e-mail.

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.   Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.,Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL 

oraz adres e-mail Sprzedawcy: biuro@medall.pl.

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celach marketingowych.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c.   W przypadku produktu który nie jest dostępny na głównym magazynie sprzedawcy, są one udostępniane firmie magazynującej oraz realizującej wysyłkę towarów na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz całkowitego usunięcia (tzw. "prawa do bycia zapomnianym") chyba że prawo polskie wymaga od sprzedawcy dalszego procesu przetwarzania danych klienta.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.